KPS Sensor Pockets

Sensor Pocket
   
Brass Sensor Pockets
Order Code A (mm) Thread B
060L3262 75  G 1/2A 
060L3266 75  G 3/8A 
060L3281 75  G 1/2A (ISO 228/1) 
     
060L3271 110  G 1/2A 
060L3406 110 G 1/2A (ISO 228/1)
060L3403 110 G 3/4A (ISO 228/1)
     
060L3263 160 G 1/2A
060L3405 160 G 3/4A (ISO 228/1)
     
060L3206 200 G 1/2A
060L3408 200 G 1/2A (ISO 228/1)
060L3402 200 G 3/4A (ISO 228/1)
     
060L3254 250 G 1/2A
     
060L3255 330 G 1/2A
     
060L3256 400 G 1/2A
     
 
Stainless Steel 18/8 Sensor Pockets
Order Code A (mm) Thread B
060L3267 75  G 1/2A 
     
060L3268 110  G 1/2A 
     
060L3269 160  G 1/2A 
     
060L3237 200 G 1/2A
060L3238 200 G 3/4A
 

 

 
 Sensor Pocket Data Sheet